მწვანე ალტერნატივას შენიშვნებსა და კომენტარებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფ. იაღლუჯას მიმდებარედ შპს „ენერჯი სოლუშენს 2“-ის 50 მგვტ დადგმული სიმძლავრის მზის ელ. სადგურისა და 110 კვ-იანი ძაბვის ეგხ-ის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის თაობაზე.