მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ქ. ზუგდიდში შპს „კოლხეთიცემენტის“ ცემენტის საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე