ინფორმაციის ელექტრონული საშუალებების და ინფორმაციის შეგროვების, დამუშავებისა და გავრცელების მექანიზმის შესახებ გადაწყვეტილება

ინფორმაციის ელექტრონული საშუალებების და ინფორმაციის შეგროვების, დამუშავებისა და გავრცელების მექანიზმის შესახებ გადაწყვეტილება – მიღებულია გარემოსთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და  მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის შესახებ კონვენციის მხარეების მეორე შეხვედრაზე. არაოფიციალური თარგმანი ქართულად.