იცოდეთ თქვენი უფლებები - თუ განიცადეთ მატერიალური ზიანი წიაღისეულის მოპოვების შედეგად

ბროშურა განკუთვნილია მოსახლეობისათვის, რომლის მიმართაც დაირღვა კანონით მინიჭებული უფლებები. კერძოდ, მოსახლეობისათვის, რომელმაც განიცადა მატერიალური ზიანი ს/ს ,,მადნეულის” ფუნქციონირების შედეგად.

დოკუმენტში წარმოდგენილია ინფორმაცია, რომელიც მოსახლეობას ნათელ წარმოდგენას შეუქმნის იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იმოქმედოს და დაიცვას თავისი უფლებები სხვადასხვა პრობლემური საკითხის წარმოქმნისას. დოკუმენტში განხილულია სასამართლოში საჩივრების წარდგენისა და სადავო საკითხების მოგვარების მექანიზმები (პროცედურები, საშუალებები). მოსახლეობის მიერ აღნიშნული მექანიზმების უფრო ეფექტურად გამოყენების მიზნით, ასევე წარმოდგენილია ჩვენი რჩევები.