ყაზბეგის ფურცლის (K-38-XV) და დარიალის ფურცლის (K-38-IX) გეოლოგიური ანგარიში -2018 წ. მასშტაბი 1:200 000 ( ტომი I )

წყარო: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ 2023 წლის 22 თებერვლის #21/1088 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია

გეოლოგიური ანგარიში