მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები 500 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდას“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (სოფ. ჭართალთან დაახლოებით 4.1 კმ სიგრძის მონაკვეთის ცვლილება) პროექტის 2018 წლის 12 დეკემბერს გამოქვეყნებული სკოპინგის ანგარიშის თაობაზე