პროექტი „გარემოს მონიტორინგი შავი ზღვის აუზში პროგრამა „კოპერნიკუსის“ დახმარებით“.

  • ირაკლი მაჭარაშვილი

მოკლე ინფორმაცია პროექტის შესახებ: მიზნები, საპილოტე არეალები, მოსალოდნელი შედეგები, პარტნიორი ორგანიზაციები.