გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ შემუშავებული მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის კონცეფცია, სადაც მოცემულია ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა, პრობლემები და მომავალი 5 წლის განმავლობაში გასატარებელი ღინისძიებები