მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები საქართველოს კლიმატის სამოქმედო გეგმის „ენერგიის გენერაციისა და გადაცემის სექტორის“ თავის საბოლოო სამუშაო ვერსიაზე