პრაქტიკაზე დაფუძნებული სწავლება

სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებისა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში ჯანმრთელობის საკითხების ასახვის კონკრეტული მაგალითები; ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის-WHO-ს ევროპის რეგიონის გამოცდილება

წყარო: World Health Organization 2022
https://shorturl.at/xyFGU