საინფორმაციო ჰიდროგეოლოგიური ანგარიში - 2021

საქართველოს მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლის რესურსების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების შეფასება (არსებული მდგომარეობის ანალიზი, პროგნოზი და რეკომენდაციები)

წყარო: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ 2023 წლის 22 თებერვლის #21/1088 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია

ანგარიში