საინვესტიციო საქმიანობის რეგულირება საქართველოში: მიწასთან დაკავშირებული ინვესტიციების მხარდამჭერი ინიციატივების მიმოხილვა

  • მწვანე ალტერნატივა

კვლევაში განხილულია საქართველოში ინვესტიციის სფეროს მარეგულირებელი ძირითადი ნორმატიული აქტები და ამ აქტებში ნორმები, რომელთაც პირდაპირ ან ირიბად შეიძლება ჰქონდეთ კავშირი მიწასთან ან/და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გამჭვირვალობასა და საზოგადოების მონაწილეობის შესაძლებლობებთან.