საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმების შესრულების გამოწვევები (2017-2020 წლები)

ანგარიშში წარმოდგენილია გარემოს დაცვისა  და კლიმატის ცვლილებისადმი მედეგობა წლების განმავლობაში,  რომელიც ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, როგორც საშინაო, ისე საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით. ის ფართოდაა ასახული როგორც მეზობელ ქვეყნებთან გაფორმებულ ასოცირების შეთანხმებებსა და დღის წესრიგებში, ისე სხვადასხვა ინიციატივაში (აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივა, შავი ზღვის რეგიონული თანამშრომლობის  ინიციატივა და სხვ.).