სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიების რეესტრი 2021 წლის 25 ოქტომბრის მდგომარეობით

    წყარო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს 2021 წლის 25 ოქტომბრის № 22/345 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია.