სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიების რეესტრი 2022 წლის 14 აპრილის მდგომარეობით

წყარო: სსიპ მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტოს 2022 წლის 14 აპრილის № 22/43 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია.