სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიების რეესტრი 2022 წლის 26 სექტემბრის მდგომარეობით

წყარო: სსიპ მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტოს 2022 წლის 26 სექტემბრის № 22/120 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია.