სასოფლო-სამეურნეო მიწის გამოყენების საინვესტიციო გეგმა: საინვესტიციო გეგმაზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის მიმოხილვა

  • ქეთი გუჯარაიძე