მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და პოზიცია 2024-2025 წლებისთვის კლიმატის ცვლილების განახლებულ სამოქმედო გეგმის (ენერგეტიკის სექტორი) თაობაზე

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გამოაქვეყნა 2024-2025 წლებისთვის კლიმატის ცვლილების განახლებული სამოქმედო გეგმის სამუშაო ვერსია.

საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგიაში განისაზღვრა პრიორიტეტული სექტორები სათბური აირების ემისიების შემცირების თვალსაზრისით, მათ შორის, ენერგეტიკული სექტორისთვისაც. ენერგეტიკის სექტორი ჩაიშალა ქვესექტორებად (ენერგიის გენერაცია და გადაცემა, ტრანსპორტი, შენობები), რომლის განხილვა მიმდინარეობდა სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფის ფორმატებში.