თბილისის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სისტემა

ნარჩენების მართვის საკითხი ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალურია მსოფლიოში. განვითარებულ ქვეყნებში ჯერ კიდევ 70-იანი წლებიდან დაიწყო ნარჩენების მართვის მდგრადი მეთოდების დანერგვა, რომლებიც, პირველ რიგში, ნარჩენების რაოდენობის შემცირებაზეა ორიენტირებული და ასევე, ნარჩენების უსაფრთხო მართვას გულისხმობს. ამ მხრივ, საქართველო ამ სფეროს განვითარების მხოლოდ ადრეულ სტადიაზე იმყოფება. მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით ნარჩენების თემა საქართველოშიც აქტუალური გახდა, არსებობს მთელი რიგი საკითხებისა, რომლებიც ჯერ კიდევ გადაჭრას საჭიროებს.