ქალაქ თბილისის ტერიტორიის საინჟინრო-გეოდინამიკური პირობები და გეოლოგიური საფრთხეების შეფასება 2019

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის მიერ მომზადებული დოკუმენტი

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

  • საინჟინრო-გეოდინამიკური პირობები და გეოლოგიური საფრთხეების შეფასება 2019
  • გეოლოგიური პროცესების კატალოგი ტექსტური დანართებით
  • გეოლოგიური პროცესების კადასტრები – მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა