წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების რეესტრი 2021 წლის 9 თებერვლის მდგომარეობით

წყარო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს 2021 წლის 09 თებერვლის № 22/23 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია.