მწვანე ალტერნატივას ახსნა-განმარტება შპს საქართველოს რკინიგზისპასუხზე.

წარმოგიდგენთ ახსნა-განმარტებას იმ კომენტარებთან (გთხოვთ, იხილოთ თანდართული დოკუმენტი) დაკავშირებით, რომელიც მოგვაწოდა შპს “საქართველოს რკინიგზამ” ჩვენს მიერ თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტზე მომზადებულ შენიშვნებსა და რეკომენდაციებზე.