მწვანე ალტერნატივას ახსნა-განმარტება შპს "საქართველოს რკინიგზის" პასუხზე.

წარმოგიდგენთ ახსნა-განმარტებას იმ კომენტარებთან (გთხოვთ, იხილოთ თანდართული დოკუმენტი) დაკავშირებით, რომელიც მოგვაწოდა შპს "საქართველოს რკინიგზამ" ჩვენს მიერ თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტზე მომზადებულ შენიშვნებსა და რეკომენდაციებზე. ჩამოტვირთვა