საქართველოს სტრატეგიული დოკუმენტის განხილვა და რეკომენდაციების მომზადება

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივამ და ევროპის არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი Eurostep-მა, ამა წლის 14-15 ივლისს მოაწყეს საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ეროვნული სამუშაო შეხვედრა თემაზე: “ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის ინსტრუმენტის” (ENPI) ფარგლებში მომზადებული 2007-2013 წლების საქართველოს სტრატეგიული დოკუმენტის განხილვა და რეკომენდაციების მომზადება”.

იხილეთ შეხვედრის მასალები:

საქართველოს ქვეყნის სტრატეგიული დოკუმენტის რეზიუმე pdf  (English version)

ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის ინსტრუმენტის პროექტი: ხალხთა პარტნიორობისთვის ppt (English version)

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა და სამეზობლო პოლიტიკის თანასწორობის ინსტრუმენტის დაგეგმვის (პროგრამინგის) პროცესები ppt (English version)

მოლდავეთის პოლიტიკური კონტექსტი სამეზობლო პოლიტიკასთან მიმართებაში ppt (English version)