მიწის გონივრული მმართველობა მდგრადი განვითარებისთვის

  • ქეთი გუჯარაიძე

წარმოდგენილი სახელმძღვანელოს შემუშავების მიზანი იყო, თავი მოგვეყარა ამ დრომდე სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მიღებული იმ სახელმძღვანელო სტანდარტებისთვის, რომლებიც მიწის (საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებების) გონივრული მმართველობის, მათ შორის, გონივრული ინვესტირების ხელშეწყობას ემსახურება. სახელმძღვანელო, უპირველეს ყოვლისა, განკუთვნილია იმ სახელმწიფო და ადგილობრივი მმართველობის ორგანოებისთვის, რომელთა ფუნქციები დაკავშირებულია მიწისა და მიწასთან დაკავშირებული რესურსების (მათ შორის, ტყის) მართვასთან, სოფლის მეურნეობისა და სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან, გარემოს დაცვასთან, საინვესტიციო პროექტების განხორციელების მონიტორინგსა და ზედამხედველობასთან. სახელმძღვანელო, ასევე, სასარგებლო იქნება ამავე საკითხებზე მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების იმ ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ცდილობენ ზეგავლენა მოახდინონ ამ სფეროებში საჯარო პოლიტიკის, კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ფორმირების პროცესზე, მათი გაუმჯობესების მიზნით.