პრაქტიკული სახელმძღვანელო შრომის უფლებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

  • „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი
  • მწვანე ალტერნატივა

ეს დოკუმენტი არის დამხმარე სახელმძღვანელო შრომის უფლებით დაინტერესებული პირებისათვის, მათ შორის, კერძო და საჯარო სექტორში დასაქმებულებისათვის, რამდენადაც ის აერთიანებს ამ სფეროში არსებული საერთაშორისო და ეროვნული სამართლებრივი ჩარჩოს მიმოხილვას.