“მაასტრიხტის რეკომენდაციები გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში ეფექტიანი საზოგადოებრივი მონაწილეობის ხელშესაწყობად” მომზადებულია ორჰუსის კონვენციის ფარგლებში

UNECE (არაოფიციალური თარგმანი ქართულად)