“მაასტრიხტის რეკომენდაციები გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში ეფექტიანი საზოგადოებრივი მონაწილეობის ხელშესაწყობად” მომზადებულია ორჰუსის კონვენციის ფარგლებში

    UNECE (არაოფიციალური თარგმანი ქართულად)