მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები ქვემო ნამოხვანი ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების სკოპინგის ანგარიშის თაობაზე