საგზაო ინფრასტრუქტურის გენდერული და სოციალური ზემოქმედება სამტრედია-გრიგოლეთის გზის მაგალითზე

  • ირინე სვანიძე

ანგარიში აღწერილია სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის გენდერული და სოციალური ზემოქმედება. დაზარალებულ თემებში  ჩატარდა  მოსახლეობის ჩაღრმავებული ინტერვიუები, რომელიც მოიცავდა სამ სოფელს: სუფსას, სიდმაღალას და ხაჯალიას.