მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები სს „RMG Cooper”- ის მადნის გამამდიდრებელი ფაბრიკის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე